படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Monday, February 16, 2015

நம்பித்தான் ஆகவேண்டும்...!


இவைகளெல்லாம் மரங்கள் / மரங்களின் பாகங்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் .. நீங்கள் நம்பித்தான் ஆகவேண்டும்

இந்த அளவுக்கு அழகிய/ நளின இடையும், தொடையும் , இதயமும் ’அவர்களுக்குக் கூட’ வாய்ப்பதில்லை .

No comments:

Post a Comment