படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Thursday, February 5, 2015

இரு கடல்கள் சந்திக்கும் இடம்...அற்புதம் !


பூமியின் வேறுவேறு பாகத்திலிருந்து வரும் கடல்கள் சந்திக்கும் / சங்கமிக்கும் இடங்கள்

பல்வேறு நிலப்பரப்பைப் கடந்துவரும் ஆறுகள் சந்திக்கும் / சங்கமிக்கும் இடங்கள்

1 comment: